Výzva k předložení akcií k vyznačení změn

24. 03. 2014

Představenstvo společnosti
ppm factum a.s.
se sídlem K Vypichu 1215, 252 19 Rudná
IČ: 278 83 299
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11749
(dále jen „Společnost“)

vyzývá dle § 3 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů,

všechny akcionáře společnosti ppm factum a.s, aby v období od 1.3.2014 do 30.6.2014 předložili listinné akcie na majitele Společnosti, které jsou v jejich držení, k vyznačení nezbytných  údajů  spojených se změnou formy akcií, která ze zákona proběhla ke dni 1. 1. 2014 a poskytli údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, t. j. jméno, datum narození, rodné číslo, bydliště akcionáře fyzické osoby nebo jméno, identifikační číslo a sídlo akcionáře právnické osoby. Jednoznačná identifikace akcionáře bude provedena na rubu akcie. K provedení uvedených úkonů akcionář předloží originál akcie/akcií, fyzické osoby platný průkaz totožnosti,  právnické osoby výpis  z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců. Pokud se akcionář nechá zastupovat, pak z plné moci musí být zřejmé datum narození, rodné číslo a bydliště akcionáře fyzické osoby, nebo IČ a sídlo právnické osoby.

Představenstvo Společnosti upozorňuje, že pokud akcionář ve výše stanovené lhůtě akcie nepředloží  a neposkytne společnosti údaje pro zápis do seznamu akcionářů, použije se ustanovení § 3 odst. 1 zák. č. 134/2013 Sb. - akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Podle § 4 zák. č. 134/2013 Sb., rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinnosti podle § 3 odst. 1 zák. č. 134/2013 Sb., právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

Výměna akcií bude probíhat na doručovací adrese společnosti ppm factum a.s., Office Park Nové Butovice|A, Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 13, v pracovní dny mezi 9.00-12.00 hodinou a 13.00-15.00 hodinou.

V Praze, dne 28. 2. 2014

Představenstvo společnosti ppm factum a. s.